คณะผู้บริหาร

นางสาววรรณี ศักดิ์พิบูลรัตน์


สมุห์บัญชี

อายุ :

48

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์ทำงาน :

  • ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน : สมุห์บัญชีี / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
  • ก.ค. 2556 - พ.ย. 2558 : กรรมการบริษัท / บริษัท แอ๊ดวานซ์ โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง จำกัด
  • ธ.ค. 2555 - มี.ค. 2560 : กรรมการบริษัท / บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด
  • มี.ค. 2554 - ก.ย. 2560 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด