คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

นางพัชนี สุธีวิตานันท์


ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ :

64

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • MA in Counseling Psychology, Faculty of Psychology, Spalding University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม :

 • การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 143 ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

  • 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
  • 2558 - 2559 : กรรมการบริษัท / บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 2556 - 2559 : Executive Consultant / บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)