โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดน้ำพอง

สถานที่ : อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ดำเนินการโดย : บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

9.9 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตติดตั้ง

2555

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า