โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลตานี

สถานที่ : อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ดำเนินการโดย : บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

9.9 เมกกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม

2555

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า