โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโชคชัย

สถานที่ : อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ดำเนินการโดย : บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

9.9 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม

2556

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า