โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโพนทอง

สถานที่ : อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินการโดย : บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

9.9 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม

2556

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า