โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดสิรินธร

สถานที่ : อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ดำเนินการโดย : บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

9.9 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม

2558

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า