โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน

สถานที่ : อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา

ดำเนินการโดย : บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด

114.35 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม

2560

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า