ACE ร่วมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า

อีกหนึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจของ ACE ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ ยังร่วมผลักดันศักยภาพและคุณภาพชีวิตชาวบ้านในชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ แบ่งปันรอยยิ้มส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กิจกรรมร่วม

  • โครงการสร้างสุขปันยิ้ม ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ
  • สร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  • กิจกรรมร่วมอาสาพัฒนาชุมชน