ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรม ดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ด้วยการสนับสนุนให้บุคลากรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอาสาตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อาทิ วันมาฆบูชา วันสงกรานต์ ทอดกฐิน ลอยกระทง เข้าพรรษา เป็นต้น และยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ สนับสนุนการ “ปลูกต้นกระดาษ” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศในชุมชน

  • กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
  • ทอดผ้าป่าร่วมกับชุมชน
  • กิจกรรมสนับสนุนการ “ปลูกต้นกระดาษ” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  • กิจกรรมปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม