ACE ผ่านพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 12 กรกฎาคม 2564)--- นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ACE เปิดเผยว่าตามที่เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผ่านคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) (“โครงการฯ”) โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 95 ราย จากจ านวนผู้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าทั้งหมด 246 ราย(“ประกาศ กฟภ.ฯ”) บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้จำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 29 บริษัทที่ได้เข้าร่วมยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการฯ ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 29 โครงการ (1 บริษัทย่อยต่อ 1โครงการ) ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคทั้ง 29 บริษัท คิดเป็นกำลังการผลิต

ติดตั้งรวมและกำลังการผลิตเสนอขายรวม 93.00 เมกะวัตต์ และ 78.85 เมกะวัตต์ ตามลำดับ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) จำนวน 28 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมและกำลังการผลิตเสนอขายรวม 90.00 เมกะวัตต์และ 76.00 เมกะวัตต์ตามลำดับ และ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 1 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งและกำลังการผลิต เสนอขาย 3.00 เมกะวัตต์ และ 2.85 เมกะวัตต์ ตามลำดับ

ทั้งนี้การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคตามประกาศ กฟภ.ฯ ข้างต้น เป็นหนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยยังมีขั้นตอนต่อจากนี้ซึ่งรวมถึงการพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา ดังนั้น หากมีความคืบหน้าหรือพัฒนาการที่สำคัญใดเกี่ยวกับการกระบวนการคัดเลือกและผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบตามความเหมาะสมต่อไป

ที่มา : hooninside