คณะกรรมการบริหาร

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา


กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ :

61

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติอบรม :

 • หลักสูตรการบริหารการเงินขั้นสูง (Mini MBA) รุ่น 4 ปี 2530 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 4 ปี 2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2 ปี 2557 จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • การอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่น 22 ปี 2553จากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • การอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 13 ปี 2552 จากวิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม/ สำนักงานศาลยุติธรรม
 • การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร ปี 2552 จากสถาบันอบรม วิจัย และพัฒนากฎหมายภาษีอากร/ ศาลภาษีอากรกลาง

ประสบการณ์ทำงาน :

 • ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
 • ธ.ค. 2552 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด
 • พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 • พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 • พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด
 • ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด
 • ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด
 • ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท ปราสาทพรรุ่งเรือง จำกัด
 • พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด