คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

นายนึกรัก ใบเงิน


กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ :

66

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • MBA, Faculty of Administration, University of Detroit, Michigan, USA
  • ปริญาตรี สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม :

  • การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 143 ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

  • 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
  • 2557 - ปัจจุบัน : หุ้นส่วนผู้จัดการ / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุญญพล
  • 2555 - 2559 : Advisor - Project Management and Information Technology / บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)