โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึง

สถานที่ : อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ดำเนินการโดย : บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

9.9 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม

2555

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า