โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเมืองโคราช

สถานที่ : อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ดำเนินการโดย : บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

9.9 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม

2554

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า