โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเถิน

สถานที่ : อ.เถิน จ.ลำปาง

ดำเนินการโดย : บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด

9.9 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม

2557

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า