โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ่อพลอย

สถานที่ : อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

ดำเนินการโดย : บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

9.9เมกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม

2560

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า